Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO MIEJSKA.TV

Definicje:

1.Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem miejska.tv, zawierająca Treści tekstowe oraz foto/audio/wideo o tematyce edukacyjnej i informacyjnej m.in. wywiady wideo, relacje z wydarzeń medialnych, wraz z zapisem foto/audio/wideo tych wydarzeń. Celem Serwisu jest umożliwienie organizatorom wydarzeń dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców: mieszkańców, klientów oraz promocja miejscowości, w których te wydarzenia się odbywają.

2.Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami Serwisu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, zdolne do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, w celu korzystania z Usług Serwisu, powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na żądanie Administratora Serwisu.

3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu.

4.Administrator - właściciel i operator Serwisu - firma NMS.net Witold Sokołowski, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki pod nr 5664, z siedzibą na ul. Powstańców 60 lok. 122, 05-091 Ząbki k/Warszawy. Kontakt info@miejska.tv, tel. 693-344-950.

5.Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika przez Administratora Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności przez Usługę rozumie się:

- Dostęp do zamieszczonych w Serwisie Treści tekstowych oraz foto/audio/wideo.

- Dostęp do Panelu Administracyjnego Serwisu wraz z możliwością samodzielnego dodawania Treści

- Newsletter: elektroniczna forma informatora rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Serwisu, zawierającego zapowiedź najbliższych wydarzeń oraz prezentację Treści opublikowanych ostatnio w Serwisie.

- Czat, Komentarz - usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowanie opinii na temat zamieszczonej w Serwisie Treści.

- System rezerwacji reklam – usługa umożliwiająca Użytkownikowi rezerwację powierzchni reklamowej w Serwisie lub czasu reklamowego na antenie telewizji miejska.tv.

6. Dostęp do Usług – możliwy jest dla wszystkich Użytkowników, także spoza terytorium Polski. W przypadku Usług odpłatnych, ze względu na wymogi Operatorów PayU.pl oraz przelewy24.pl, Dostęp do Usług możliwy jest dla Użytkowników posiadających konto bankowe w banku obsługiwanym przez Operatora PayU.pl lub korzystających z polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Operatora przelewy24.pl: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

7.Operator PayU.pl - system płatności online należący do PayU Spółka Akcyjna. Spólka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495.

8.Operator przelewy24.pl - system płatności online należący do DialCom24 Sp. z o.o. Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306513. Spółka posiada NIP 781-173-38-52.

9.Opłata - kwota pieniężna wnoszona przez Użytkownika na rzecz Administratora Serwisu w celu uzyskania Dostępu do odpłatnych Usług Serwisu. Technicznymi pośrednikami w przekazywaniu Opłat między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu są operatorzy PayU.pl i przelewy24.pl.

10.Profil Użytkownika - zbiór informacji o Użytkowniku. Zawiera wszystkie informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności imię i nazwisko Użytkownika, login, zaszyfrowane hasło oraz adres e-mail służące do autoryzacji w serwisie i komunikacji pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem. Profil Użytkownika może być przez niego dobrowolnie uzupełniony o dodatkowe informacje np. związane z lokalizacją, czy zainteresowaniami Użytkownika.

11.Treść – materiał tekstowy oraz foto/audio/wideo będący przedmiotem świadczonej w Serwisie Usługi.

12.Abonament – dostęp do wielokrotnego korzystania z Usług odpłatnych w Serwisie. Abonament może być ograniczony czasowo lub rodzajem wchodzących w jego skład Usług. Cena Usługi objętej Abonamentem znajduje się na stronie konkretnej Usługi.

13. SMS Premium – metoda płatności za dostęp do Usług w Serwisie, polegająca na wysłaniu ściśle określonej Wiadomości SMS pod specjalny Numer SMS. W rezultacie Użytkownik otrzymuje Kod Dostępu do wybranej przez siebie Usługi w Serwisie. Zarówno treść Wiadomości SMS, numer SMS, jak i Wielkość Opłaty są każdorazowo zdefiniowane w opisie Usługi. Opłata SMS Premium w Serwisie waha się od 0,5 zł do 25 zł + 23% VAT i zostanie doliczona do rachunku telefonicznego powiązanego z numerem telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS.

14. Wiadomość SMS - ang. short message service, czyli krótka wiadomość tekstowa.

15. Kod Dostępu - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wygenerowany automatycznie przez aplikację Serwisu w celu zapewnienia bezpiecznego Dostępu do Usług Serwisu.

16. Profil Użytkownika - indywidualne dla każdego Użytkownika konto, uruchomione na jego rzecz przez Administratora Serwisu po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji. W celu utworzenia Profilu Użytkownika w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (email) oraz samodzielna rejestracja Użytkownika w Serwisie.

17. Panel Administracyjny – wydzielona część Serwisu, do której dostęp wymaga autoryzacji Użytkownika za pomocą ważnego loginu, hasła oraz adresu email. Pozwala na samodzielne zamieszczanie Treści w Serwisie.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik korzystający z Serwisu potwierdza, że przed skorzystaniem z Usług Serwisu zapoznał się z jego Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. Ponadto, Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

3. Serwis pozwala Użytkownikowi na bezpłatne, dobrowolne i samodzielne zamieszczanie Treści na stronie internetowej miejska.tv oraz ich emisję na antenie telewizji miejska.tv.

4. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego w Serwisie Treści są jego samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że nie naruszają praw majątkowych, ani osobistych osób trzecich.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator Serwisu przeprowadza selekcję zamieszczanych przez Użytkownika Treści i dokonuje ostatecznego wyboru Treści do publikacji w Serwisie oraz emisji na antenie miejska.tv.

6. Użytkownik wyraża zgodę na edycję zamieszczanych przez siebie Treści przez Administratora Serwisu, w szczególności na ich usuwanie w całości lub części, skracanie, zmiany stylistyczne i językowe bez podania przyczyny. Użytkownik potwierdza, że nie będzie z tytułu tych zmian wysuwał jakichkolwiek, szczególnie finansowych, roszczeń wobec Administratora Serwisu.

7. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści zamieszczone w Serwisie przez innych Użytkowników mają wyłącznie charakter informacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność lub skutki ich stosowania. Treści te nie mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu.

Rozdział 2 Prawa autorskie

1.Majątkowe prawa autorskie do Treści znajdujących się w Serwisie należą odpowiednio do Administratora oraz do Użytkowników, którzy je w Serwisie za pośrednictwem Panelu Administracyjnego zamieścili. Każdy Użytkownik może korzystać z tych Treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

2. Poprzez zamieszczenie Treści w Serwisie Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu bezpłatnej licencji na wykorzystywanie tych Treści przez okres 70 lat od dnia ich pierwszego udostępnienia w Serwisie, w tym na

  • powielanie na nośnikach cyfrowych, optycznych i magnetycznych bez ograniczenia liczby egzemplarzy,
  • publiczne udostępnianie i emitowanie, w tym poprzez sieci internet i intranet, sieci kablowe i multimedialne bez ograniczenia ilości, czasu i terytorium,
  • wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w materiałach filmowych,
  • wykorzystania w materiałach promocyjnych lub marketingowych.

3. Prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Administratora Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

4. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Treści z Serwisu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać je w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych bez pisemnej zgody Administratora Serwisu. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozdział 3 Usługi Odpłatne

1. Korzystanie z części Usług Serwisu może być odpłatne. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi odpłatne w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

2. Dostęp do Usług odpłatnych Serwisu może wymagać dokonania rejestracji w Serwisie, a następnie autoryzacji poprzez login i hasło podane w Panelu Administracyjnym oraz wniesienia Opłaty za pośrednictwem operatora PayU.pl lub przelewy24.pl. Warunki Dostępu do Usługi są każdorazowo określone w opisie konkretnej Usługi.

3. W przypadku Usług odpłatnych Opłata za dostęp do Usługi jest ceną brutto, uwzględniającą aktualnie obowiązujący podatek VAT. Cena ta jest wiążąca zarówno dla Użytkownika, jak i Administratora Serwisu w chwili składania zamówienia na Dostęp do Usługi odpłatnej.

4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług. Zmiany te nie mają wpływu na ceny Dostępu do wcześniej zakupionych przez Użytkownika Usług.

Rozdział 4 Usługi Bezpłatne

1. Korzystanie z części Usług Serwisu może być bezpłatne. Dostęp do Usługi bezpłatnej odbywa się poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

2. Dostęp do bezpłatnych Usług Serwisu może wymagać dokonania rejestracji w Serwisie, a następnie autoryzacji poprzez login i hasło podane w Panelu Administracyjnym. Warunki Dostępu do Usług są każdorazowo określone w opisie konkretnej Usługi.

3. W przypadku Usług bezpłatnych Użytkownikowi mogą być wyemitowane materiały reklamowe: audio, wideo lub graficzne - zarówno przed, w trakcie, jak i po emisji Treści będącej przedmiotem Usługi.

4. W przypadku Usługi Newsletter, Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Administratora Serwisu w inny sposób.

Rozdział 5 Płatności za Usługi

1.Opłatę za Usługi odpłatne dokonuje się za pośrednictwem zabezpieczonych systemów Operatorów PayU.pl lub przelewy24.pl.

2. W przypadku przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową przez Użytkownika na rzecz Administratora Serwisu, klikając w przycisk „Zamawiam i płacę” Użytkownik potwierdzi gotowość do zapłaty za Usługę odpłatną i zostanie przeniesiony do systemu Operatora PayU.pl, a następnie do wskazanego przez siebie banku w celu sfinalizowania transakcji. Za bezpieczeństwo transakcji odpowiada Operator PayU.pl.

3. W przypadku płatności SMS Premium zapłatę za Usługę odpłatną dokonuje się przez wysłanie specjalnej Wiadomości SMS. Wielkość Opłaty, treść Wiadomości SMS i numer, na który powinna zostać wysłana Wiadomość są każdorazowo określone na stronie danej Usługi. Gwarantem bezpieczeństwa transakcji jest Operator przelewy24.pl. Opłata zostanie doliczona do rachunku telefonicznego powiązanego z numerem telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS.

4. W przypadku prawidłowego wniesienia Opłaty za pośrednictwem Operatora PayU.pl Użytkownik otrzyma, na wskazany w swoim Profilu Użytkownika adres e-mail, wiadomość potwierdzającą status transakcji.

5. W przypadku płatności SMS Premium Użytkownik otrzyma na telefon, z którego została wysłana Wiadomość SMS, unikalny Kod Dostępu umożliwiający Dostęp do wybranej przez siebie Usługi.

6. Brak potwierdzenia Opłaty przez Operatora PayU.pl oznacza, że Dostęp do Usługi nie zostanie zrealizowany. W przypadku płatności SMS Premium wysłanie błędnej treści na podany numer powoduje naliczenie opłaty przez Operatora przelewy24.pl bez uzyskania Dostępu do Usługi.

Rozdział 6 Warunki korzystania z Abonamentu

1. Warunkiem korzystania z Abonamentu jest rejestracja w Serwisie i dokonanie autoryzacji poprzez podane w Panelu Administracyjnym login i hasło.

2. Zamówienie Abonamentu następuje poprzez wybranie w formularzu zamówienia okresu abonamentowego i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Użytkownik zostanie przeniesiony do systemu Operatora PayU.pl, a następnie do wskazanego przez siebie banku w celu dokonania Opłaty. Dostęp do Abonamentu jest płatny z góry za wybrany okres abonamentowy. Brak potwierdzenia Opłaty przez Operatora PayU.pl oznacza, że zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3. Przed końcem okresu abonamentowego Administrator Serwisu wyśle do Użytkownika na adres email lub telefon podane w Panelu Administracyjnym wiadomość z przypomnieniem o zbliżającym się końcu Dostępu do Usług oraz informacją o możliwości przedłużenia Dostępu. Dostęp do Usług nie jest przedłużany automatycznie.

Rozdział 7 Dostęp do Usług

1. Dostęp do oferowanych w Serwisie Usług wymaga, by Użytkownik posiadał system komputerowy spełniający następujące wymogi:

a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych,

b) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mbit/s (tzw. download).

c) monitor komputerowy o minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

d) urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki), pozwalające Użytkownikowi zapoznać się z dźwiękiem Treści audio/video

2. Administrator Serwisu informuje, że do prawidłowego korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies (tzw. ciasteczek) i obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej, której używa Użytkownik oraz instalacja bezpłatnego oprogramowania Adobe Flash Player w jego nowszej wersji. Pliki cookies zapisywane są przez serwer Administratora Serwisu na dysku twardym urządzenia Użytkownika. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do poprawnej autoryzacji Użytkownika w Serwisie. W plikach cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkownika. Wyłączenie cookies i obsługi JavaScript w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

3. Zaleca się, by przed zamówieniem Usług Użytkownik sprawdził, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności, czy jakość emisji materiałów foto/audio/wideo dostępnych w Serwisie bezpłatnie spełnia oczekiwania Użytkownika.

4. Jakość odtwarzanych w Serwisie Treści może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym są one odtwarzane. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia w odbiorze Treści zamieszczonych w Serwisie mogą również wynikać z blokad, programów antywirusowych, firewalli i innych zainstalowanych na urządzeniu komputerowym Użytkownika programów.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostęp do Usługi odpłatnej możliwy jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie. Minimalny czas dostępu do Usługi na jednym urządzeniu wynosi 1 (jedną) godzinę. Po upływie tego czasu Użytkownik może uzyskać dostęp do Usługi na innym urządzeniu. Przy czym, po uzyskaniu dostępu do Usługi na kolejnym urządzeniu może nastąpić utrata dostępu do Usługi na poprzednim urządzeniu.

6. Administrator Serwisu ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który podejmuje próby włamania do Serwisu, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności, który użycza posiadany Kod Dostępu lub swoje dane autoryzacyjne osobie trzeciej w celu umożliwienia dostępu do Usług Serwisu.

Rozdział 8 Rezygnacja z Usług

1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Usług w Serwisie bez podania przyczyny.

2. Rezygnacja z Usług bezpłatnych odbywa się poprzez zamknięcie strony Serwisu w przeglądarce internetowej.

3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Usługi odpłatnej w terminie 14 dni od dnia uzyskania Dostępu do Usługi.

4. Prawo do rezygnacji z Usługi NIE przysługuje Użytkownikowi jeśli korzystanie z Usługi przez Użytkownika rozpoczęło się przed upływem 14-dniowego okresu od dnia uzyskania Dostępu do Usługi w Serwisie i po poinformowaniu go o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Rezygnacja z Usługi odbywa się poprzez wysłanie z adresu email podanego w Panelu Administracyjnym jednoznacznej wiadomości o treści „Rezygnuję z usługi” wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika oraz nazwą Usługi, której rezygnacja dotyczy. Użytkownik może również wysłać list polecony o tej samej treści na adres siedziby Administratora Serwisu opatrzony własnoręcznym podpisem.

6. Wskutek rezygnacji z Usługi odpłatnej Użytkownik otrzyma zwrot poniesionej Opłaty za dostęp do Usługi w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator Serwisu zostanie poinformowany przez Użytkownika o fakcie rezygnacji.

Rozdział 9 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług należy zgłaszać Administratorowi Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail wskazanego w Panelu Administracyjnym, z podaniem daty, godziny wystąpienia oraz szczegółowego opisu problemu i Usługi, której dotyczą.

2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Administratora Serwisu. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana na adres email podany przez Użytkownika podczas zgłaszania reklamacji.

3. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Treść opublikowana w Serwisie narusza ich prawa powinien powiadomić Administratora Serwisu o potencjalnym naruszeniu. Administrator Serwisu niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy.

Rozdział 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Administratorowi Sewisu dobrowolnie jest Administrator.

2. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w niniejszym Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Administratorowi Serwisu zgłaszany jest przez Administratora Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

5. Administrator Serwisu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Profilu Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Usunięcie Profilu Użytkownika z Serwisu nie jest równoznaczne z usunięciem zamieszczonych przez niego Treści. Treści te mogą nadal pozostać w Serwisie, a decyzję w tym względzie podejmuje Administrator Serwisu.

7. Administrator Serwisu za wyraźną zgodą Użytkownika może przekazać dane osobowe Użytkownika w celu realizacji płatności za Usługi odpłatne Operatorom PayU.pl oraz przelewy24.pl.

Rozdział 11 Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Serwisie.

2.1 Administrator poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu mogą być komunikowane Użytkownikom także na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Panelu Administracyjnego.

2.2 Aktywacja Usług w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora Serwisu. Skutkiem braku akceptacji dla treści nowego Regulaminu będzie blokada Dostępu do Usług Serwisu.

Wersja PDF Regulaminu.